API چیست ؟‌

API چیست ؟ API مجموعه ای از روش های تعریف شده و شفاف به منظور ارتباط بیان اجزای مختلف ...